Zasady korzystania z imprez organizowanych przez Koło Emerytów i Rencistów O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”1. Na podstawie obowiązującego w zakładzie  Regulaminu ZFŚS ustala się zasady korzystania przez byłych pracowników obecnie emerytów i rencistów z imprez  organizowanych przez Koło a finansowanych częściowo przez zakład.2. Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu ZFŚS zakład może dofinansować  do 50%  kwoty preliminarza przypadającej na 1 osobę uczestniczącą w danej  imprezie. Odpłatność uczestnika  imprezy nie może przekroczyć kwoty 70% kosztów. Odpłatność ustala Zarząd Koła stosując gradację danej imprezy.  3. Osoby upoważnione do podpisania wniosku o dofinansowanie są odpowiedzialne za prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków  finansowych z ZFŚS.4. Do korzystania z imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych organizowanych przez Koło mają prawo:

      a/ emeryci i renciści O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” pobierający aktualnie świadczenie z ZUS.

      b/ współmałżonek lub dziecko będące na utrzymaniu ( 1 osoba ). Nie dotyczy imprez o charakterze sportowym takich jak kręgle, wędkarstwo itp.5. Koszt uczestnictwa współmałżonka lub dziecka obciąża konto osoby uprawnionej              ( limit podatkowy ).

 

6. Przy zapisie na daną imprezę obowiązuje:

      - okazanie dowodu osobistego i legitymacji ZUS

      - podanie numeru identyfikacyjnego ( PESEL )

      - uiszczenie ustalonej przez Zarząd opłaty.

 

                                                                                              Za Zarząd

                                                                           Przewodniczący Koła    Henryk Pawlak


- Wróć do poprzedniej strony -